Alternatiivenergia  Agentuur
Alternative Energy Agency

Nanotehnoloogilised Isolatsioonimaterjalid NANOTER
Nanotechnological liquide insulation NANOTER

Tutvustus / About us

Alternatiivenergia Agentuur OÜ on asutatud Tartus 2009 aastal.
Kuulub Alternative Energy Agency Group ettevõtete hulka.

Ettevõte põhineb Eesti kapitalil ning põhitegevuseks on läbi aastate energia säästu pakkuvate toodete ja tehnoloogiate väljatöötamine, projekteerimine, tootmine ja tarnimine, müük ning paigaldus nii Eestis kui välismaal. Meie tooteportfellis on nii energiasäästlike lahendusi hoonete energiavajaduse rahuldamiseks elekteri- ja kütteenergia ning sooja tarbevee tootmisel kui objektide jahutamisel.

Olulise osana on ettevõtte tootevalikus uudsete nanotehnoloogiliste isolatsioonimaterjalide NANOTER pakkumine tarbijale Euroopas ja väljaspool.

Kasutades alternatiivseid energiaallikaid ning parimaid teadmisi uutes tehnoloogiates - säästame loodust, vähendades CO2 emissiooni meid ümbritsevasse keskkonda ning pakkudes kasutajale olulist kokkuhoidu. 

100

100% Eesti kapital

4000

Üle 4000 objekti erinevates Euroopa riikides

80

Üle 80 erineva koolituse ja presentatsiooni

Ettevõtte eesmärk:

Ettevõtte eesmärgiks on kasutada maksimaalselt looduslikke alternatiivseid energiaallikaid - säästes loodust vähendades CO2 emissiooni ümbritsevasse keskkonda ning pakkudes kasutajale kokkuhoidu objekti energiavajaduste katmisel ja hetkekadude vähendamisel  -  järgides „Liginullenergiahoone“ eeskirju ja "Hoone energiatõhususe miinimumnõudeid".

(Hoonete Energiatõhususe direktiiv (2010/31/EL) ja määrus (RT I, 22.08.2019, 2)).

Tooted / Products

Pakume kliendile alati kõige uuemaid ja kliendi vajadusi arvestades parimaid lahendusi. Alternatiivenergia Agentuur on kaasatud uudsete tehnoloogiate välja-töötamisse ja tegeleme uute materjalide ning seadmete arendamisega. 

Ettevõtte tootevaliku põhiosa moodustavad nanotehnoloogiliste vedelate isolatsioonimaterjalide NANOTER. Materjali sidusaine on akrüülpolümeerid ja lisaained ning komponendid annavad toodetele soojustuse, niiskustõkke või roostekaitse omadused.

We always offer the client the latest solutions, taking into account the best development opportunities in the future. Alternative Energy Agency are involved in the development of innovative technologies and develop new materials and equipment.

The main part of the company's product range is made up of nanotechnological liquid insulation materials NANOTER. The binder of the material is acrylic polymers and additives, and the components give the products heat insulation, moisture barrier or rust protection properties.

Nanotehnoloogiline vedel isolatsioon NANOTER

NANOTER on pinnakattematerjal, mille termo - füüsikalised omadused ületavad teadaolevaid analooge.
Pinnakate NANOTER (edaspidi ka toode) koosneb kaasaegsetest keskkonnasõbralikest polümeersetest nano vormidest. Need toetavad elastseid struktuure, mille on moodustanud keraamikast ja klaasist mikrosfäärid, mis on saadud vaakumis.

NANOTER kasutatakse erinevates versioonides kas eraldi või kombineeritult:
     1. termoisolatsioonina:
                  - fassaadidel ja hoonete siseseintel;
                  - vundamentidel ja soklitel;
                  - katustel - nii alumistes ja pealmistes kihtides;
                  - nafta-, gaasi-, vee-, auru- jt torustikel;
                  - erineva kasutusotstarbega mahutitel;
                  - ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidel;
                  - metallkonstruktsioonidel;
                  - kaubaveokitel ja transpordivahenditel – autodel, laevadel, vagunitel.
    2. korrosiooni ennetamiseks ja tõrjeks erinevatel metallidel;
    3. hüdroisolatsioonina ehitiste ja rajatiste, sh katuste, keldrite ning basseinide välis- ja sisepindadel,
    4. ehitiste ja rajatiste (sh ventilatsiooni, torustike ja mahutite) kaitseks järgmiste keskkonnamõjude eest:
                  - hallitus ja taimsed organismid ning mustus;
                  - UV-kiirgus;
                  - päikese soojuskiirgus;
                  - keemiline ja mineraalne reostus;
                  - niiskus.
    5. ehitiste ja kommunikatsioonide kaitseks kondensaadi tekke vastu;
    6. transpordivahendite (raudteeveeremi, autode, laevade, lennukite jne) isolatsiooni-materjalidena erinevate         keskkonnamõjude vastu;
    7. keskkondades, kus temperatuurid kõiguvad suures ulatuses.

NANOTER pinnakattematerjalina toimib ...


Nanotechnological liquide insulation NANOTER

NANOTER is a coating material whose thermo - physical properties surpass known analogues.
NANOTER (hereinafter also referred to as the product) consists of modern environmentally friendly polymeric nano forms. They support elastic structures formed by microspheres of ceramics and glass, obtained in a vacuum.
NANOTER is used in different versions, either separately or in combination:
     1. as thermal insulation:
                  - on facades and internal walls of buildings;
                  - on foundations and plinths;
                  - on roofs - both in the lower and upper layers;
                  - on pipelines for oil, gas, water, steam and others;
                  - on containers with different uses;
                  - on ventilation and cooling systems;
                  - on metal structures;
                  - on goods vehicles and means of transport – cars, ships, wagons.
    2. for the prevention and control of corrosion on various metals;
    3. as waterproofing on the external and internal surfaces of buildings and structures, including roofs, basements and swimming pools,
    4. to protect buildings and installations (including ventilation, piping and storage tanks) against the following environmental influences:
                  - mold and plant organisms, as well as dirt;
                  - UV radiation;
                  - thermal radiation of the sun;
                  - chemical and mineral pollution;
                  -Humidity.
    5. for the protection of buildings and communications against the formation of condensate;
    6. as insulation materials for means of transport (railway vehicles, cars, ships, aircraft, etc.) against various environmental impacts;
    7. In environments where temperatures fluctuate on a large scale.

NANOTER as a coating material acts ...

Kontakt

Contacts

Phone

+372 5656 0484

Email

aea@aea.ee

Estonia

Savioja 1, Vahi 60534 ESTONIA

Spain

C.Comodoro 15, Elche 03139 SPAIN

Vahi, Tartumaa

Valverde, Elche (Alicante)

Saada sõnum

Send Message

Energia säästust räägivad paljud..
..aga sellega hakkama saame me kõik!

Saving energy can start at home.
                                 Ursula von der Leyen

Elektroenergeetika – peamised säästuvõimalused tulevad võrkudest, millest ma räägin eraldi. Aga ka energiaseadmete kasutuse tõhustamises on peidus sääst.

Energiasääst
WALL
CONCRETE
BASIC
CONDENCE
IRON
CRYSTAL
HYDROSTOP
NANOTER AQUAMET